PLANS E PROXECTOS

CURSO 2017-2018 Visita do creador do MÉTODO ABN


Método ABN supuxo unha innovación sen precedentes no ensino das matemáticas, un eido tradicionalmente relegado a aprendizaxe memorística e mecánica. Busca que o alumando sexa quen de resolver os problemas cunha maior autonomía e liberdade. O seu creador foi o doutor en Ciencias da Educación Jaime Martínez Montero que o día 24 de maio acudiu ao noso colexio para comprobar de primeira man como o equipo docente de Infantil, tras formarse na metodoloxía do cálculo ABN, está no proceso de ilo implantando progresivamente. Sinalar que o creador do método seleccionou o noso colexio xunto a outros dous da provincia.

PIZARRAS DIXITAIS EN TODAS AS AULASSi ben o colexio xa hai anos que contaba cun canón de video conectado a internet en cada unha das aulas, progresivamente foi mudando este equipamento por pizarras dixitais. Para este curso 2017-2018 todas as aulas, tanto de Infantil como de Primaria, contan con unha pdi.

AS TICS NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para este curso escolar 2017-2018 hai dúas interesantes actividades relacionadas coas tic:

Escritura dixital: Os alumnos aprenden o uso correcto do teclado escribindo con rapidez, axilidade e sen erros. Permite que podan ler e escribir ao mesmo tempo. O dominio correcto do teclado presenta numerosas vantaxes en moitas profesións. O alumno recibe coa matrícula un teclado específico e material que permite, ademais, continuar as prácticas na súa casa con exercicios on line.Informática multimedia e robótica:  Programación con Scratch (comprender a lóxica da programación coa creación de videoxogos propios), Programación AppInventor, Programación LiveCode e deseño Alice. Deseño gráfico (tratamento da imaxe e maquetación) e Robótica (programación de circuítos mediante os kit de arduino e similares, e a súa aplicación na robótica e control de dispositivos).
Alumnos do colexio traballando coa robótica
O  PROGRAMA  PROA  2018

INICIO DO PROGRAMA PROA 2018: un curso máis o colexio volve a participar no Programa Proa coa actuación de reforzo, orientación e apoio. Trátase dunha actividade de reforzo educativo orientada ao alumnado con dificultades e sen custe para as familias. Os alumnos que sexan de transporte escolar terán tamén este desprazamento gratuíto ao remate da actividade, ás 17h30h. O programa será aplicado de xaneiro a xuño de 2018.
A aplicación deste programa para 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, de luns a xoves, das 15h30 ás 17h30. Coa súa posta en marcha busca:
 • Concienciar ao alumno de que se pretende con ese tempo extraescolar.
 • Motivar ao alumno para que as metas que se pretenden as perciba como alcanzables.
 • Traballar técnicas de estudio e de organización e realización das tarefas.
 • Reforzar os coñecementos que se están dando na súa clase.
 • Empregar unha metodoloxía participativa a través da cal se podan observar as súas dificultades.


ALUMNADO AO QUE VAI DIRIXIDO

O alumnado deste programa é seleccionado polo seu Equipo de Ciclo e acude coa autorizacións das familias. As actuacións a levar a cabo coa implantación deste programa no colexio van dirixidas ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria que presenta as seguintes características: 

 • Alumnado con atraso madurativo.
 • Alumando con atraso curricular que dificulta o seu progreso educativo.
 • Alumnado con falta de hábitos de traballo e estudio.
 • Alumnado pouco motivado para o traballo na escola.
 • Alumnado con dificultades no desenvolvemento das áreas instrumentais


 

O  PLAN  PROXECTA  2018 
 Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que, en colaboración con diferentes consellerías, trata de fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas que desenvolvan de xeito paralelo as competencias básicas e a educación en valores. Os plans buscan un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa favorecendo a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo e colaborativo do alumnado e do profesorado implicado.

Para o curso 2017-2018  levarase a cabo no colexio o programa Aliméntate ben.Foi solicitada a participación na actividade Aliméntate Ben do Plan Proxecta coa colaboración da Consellería do Medio Rural. Esta actividade busca mellorar os hábitos alimenticios dos alumnos. Preséntase en dúas modalidades: Xermoliño e O Sabor está no mar.A)     Xermoliño: Busca coñecer as necesidades alimenticias por grupos de idade e tamén por nivel de actividade física mediante a realización de actividades prácticas cos productos alimenticios. Permite interpretar as informacións das etiquetas nos aspectros nutricionais e analizar a oferta alimentaria do comedor escolar. Finalmente permite elaborar propostas de mellora.


B)     O sabor da aventura está no mar: Esta modalidade ten o dobre obxectivo de facilitar o coñecemento e consumo de productos do mar de Galicia. Busca incidir e equilibrar as súas dietas.


A MESA DE LUZ


Levouse a cabo unha segunda liña de traballo paralela ó PFPP xa existente: Conservación do Medio Ambiente no Ensino de Infantil e de Primaria. Esta liña denomínase Estratexia metodolóxica para o traballo cooperativo, para dar a coñecer o aproveitamento pedagóxico da mesa de luz na aula de Infantil e P.T. Foron 60 horas  de traballo, repartidas nun curso de formación sobre as novas metodoloxías coa mesa de luz en Educación Infantil e un grupo de traballo para a elaboración das mesas de luz e  material pedagóxico para un uso cooperativo e inclusivo.
A mesa de luz está baseada na pedagoxía de Reggio Emilia. O ser autor Loris Malaguzzi, dáballe importancia ás actividades e xogos con luz e escuridade para fomentar a sensorialidade e creatividade. Consiste nun panel de luz, onde se poden resaltar propiedades e atributos dos elementos e materiais que se colocan enriba dela.
   
As mesas de luz invitan á observación, descubrimento, imaxinación, atención, exploración, creatividade, a ser científicos e artistas, e a explorar as cualidades físicas e expresivas da luz.   O seu poder atractivo fai que sexa máis fácil ver o que doutra maneira pode ser difícil de ver, e así poder ofrecer unha metodoloxía máis activa e participativa na atención á diversidade. Son un excelente recurso para a aprendizaxe académica como a lectoescritura, linguaxe, lóxica-matemática, e ciencias pero tamén para o xogo libre e a arte.
As mesas de luz permiten crear un espazo de aprendizaxe atractivo e acolledor, que anima aos nenos e nenas a participar en actividades de aprendizaxe a través do xogo, sen que  nin sequera se dean conta.  Son unha excelente fonte de información multisensorial, onde a vía visual cobra especial protagonismo. Os nenos e nenas séntense atraídos pola luz do panel e, a miúdo cálmanse coa estimulación visual mentres exploran un obxecto, polo que son un bo recurso non soamente para a etapa de Infantil senón, para nenos con dificultades de aprendizaxe.Algunhas das actividades que se poden realizar son:
 • ·         Paletas de cores, trasbase de líquidos coloreados para explorar a mestura de cores.
 • ·         Radiografías para mirar osos e esqueletos de animais invitando ao  xogo dramático facéndose pasar por médicos e veterinarios. 
 • ·         Exploración de flores e follas para construír percepcións máis profundas do medio natural que a través da luz vense doutra forma.
 • ·         Perfeccionamento das habilidades motoras finas, a través da reprodución de grafismos sobre papel translúcido, e colocación de elementos de diferentes tamaños enriba dos camiños empregando diferentes útiles como pinzas, pallas....
 • ·         Clasificación e organización de obxectos e materiais atendendo a diferentes cualidades como forma, cor, cantidade...
 • ·         Reprodución de contos e creación de  historias novas a partir de imaxes translúcidas ou siluetas negras.
 • ·         Composición libre de obras artísticas, empregando diferentes elementos translúcidos atendendo aos diferentes centros de interese e festividades do curso académico.
 • ·         Reprodución da direccionalidade de letras, números, grafismos.. en bolsas con líquido colorante.


INTEGRACIÓN DA CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE NO ENSINO  
Foi solicitado ao CEFORE un traballo de aprendizaxe por proxectos o cal levarse a cabo durante dous cursos escolares. Trátase de obter concienciación sobre a importancia de preservar o Medio Ambiente a través da acción de todos os membros da Comunidade Educativa.
As medidas organizativas internas do centro previstas para o desenvolvemento do plan consisten na distribución do traballo por pequenos grupos ou comisións. Cada grupo encargarase de procurar información, seleccionar e preparar o material para posteriormente utilizalo na aula e nas dependencias escolares. Tamén se tratará de poñer en funcionamento un blogue no que se recollan as actuacións que se vaian realizando.

O seguimento e avaliación do plan farase mediande a avaliación continua, motivo polo que se realizarán rexistros das actividades desenvolvidas nos que se comprobarán que se axustaron ao previsto, modificándose os aspectos da metodoloxía que sexan necesarios. Haberá formación e docencia para o profesorado implicado no proxecto e será adquirido todo o material necesario para as aulas e outras dependencias do colexio (contenedores, composteiro, etc).

   MELLORAS REALIZADAS NO VERÁN 2016
Durante os meses de xullo e agosto o colexio aproveitou este tempo sen alumnos para poder realizar diversas actuacións de mellora nas súas instalacións. Entre ditas melloras cabe sinalar as seguintes:

Renovación da cociña: foi pedida unha nova cociña para atender aos dous comedores de infantil e primaria, sendo instalada o día 5 de xullo. Esta actuación fora solicitada á Consellería de Educación.
Instalación de novas fritideiras: foran así mesmo pedidas novas fritideiras para a cociña que igualmente se instalaron en xullo. Esta actuación foi solicitada á Consellería.


Pulido e abrillantado do chan do comedor de Primaria e cociña: co obxectivo de mellorar a súa limpeza diaria posterior, así como obter unha mellor hixiene destes espazos, foi encargado a unha empresa especializada o seu pulido e abrillantado. Esta actuación tivo lugar no mes de xullo. Esta actuación foi executada polo colexio.
Renovación da calefacción do comedor de Primaria: foi solicitada a instalación dun sistema de calefacción máis efectivo no comedor de Primaria. En consecuencia foron instalados no mes de xullo cinco radiadores de doble convector con termostatos e  18.000 kilovatios de potencia. Esta actuación foi solicitada á Xefatura Territorial de Educación e foi executada pola Consellería.
Nova carpintería de aluminio en Primaria: foi solicitada a renovación das ventás das aulas que dan á fachada principal do colexio de Primaria por outras con climalit e rotura de ponte térmico. Esta actuación xa foi aprobada, estando a súa instalación prevista para agosto e complementa a levada a cabo hai dous anos cando foran renovadas todas as persianas da fachada e comedor por outras de aluminio. Esta actuación foi solicitada á Xefatura Territorial e será executada pola Deputación Provincial.- Reparacións no patio de Primaria: no patio de Primaria terán lugar varias actuacións de mellora importantes entre as que cabe salientar a reparación das baldosas do chan. Outra actuación será o pintado de todo o balado metálico interior. Estas actuacións serán realizadas polo Concello de Allariz.

- Eliminación da presenza de pombas nun patio interior: por motivos de hixiene era necesario eliminar a presenza de pombas nun patio interior do edificio de Primaria (os alumnos non teñen acceso). Unha vez realizada a completa limpeza de dito patio foi instalada una estructura metálica que imposibilita que podan acceder de novo. Esta importante actuación foi solicitada ao Concello de Allariz e realizada en xullo.
Nova pista de voleibol/bádminton: aínda que esta pista púxose en funcionamento durante o terceiro trimestre deste curso, estaba sen rematar. Durante o mes de xullo estase procedendo a súa finalización.
PLAN  DE  AUTORPOTECCIÓN

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:  foron elaborados dous plans de autoprotección, un para o colexio de Primaria e outro para o colexio de Infantil. O persoal docente recibiu a correspondente formación e no mes de abril foi posto ao día en técnicas de Primeiros Auxilios pola Cruz Vermella.

Para poñer en práctica ditos plans co fin de realizar as melloras necesarias para a súa optimización simulouse unha situación de emerxencia producida por un hipotético incendio incontrolado na cociña. Trátase de medir tempos de saída dos alumnos das aulas ao punto de reunión, de chegada de bombeiros, protección civil, etc, e avaliar a eficacia das estratexias deseñadas. Esto vai a permitir contar cuns plans prácticos que chegado o caso podan ser de enorme utilidade.

En consecuencia co anteriormente exposto realizouse un simulacro de evacuación en cada colexio que movilizou ao 112, Policía Local, Protección Civil, Bombeiros, etc. 

Os simulacros de evacuación serán posteriormente realizados todos os cursos durante o primeiro trimestre co fin de que os alumnos se habitúen ás pautas que deben seguir no caso dunha emerxencia.

  


Curso de Primeiros Auxilios: durante o mes de abril de 2016, as profesoras e profesores do colexio recibirán un curso de Primeiros Auxilios impartido pola Cruz Vermella. Esta actividade enmárcase dentro dun ambicioso plan de autoprotección que vai a poñer en marcha este centro. Con este curso preténdese que o persoal docente coñeza as técnicas básicas de intervención ante os diferentes tipos de accidentes que os alumnos podan sufrir co fin de resolver situacións de emerxencia aplicando os procedementos máis axeitados en apoio da asistencia sanitaria.


NOVAS AULAS DE INFORMÁTICANova Aula de Informática no colexio de Infantil: dende o mes de xaneiro de 2016  o novo colexio de Educación Infantil conta xa coa súa propia Aula de Informática. Deste xeito o centro dispón dende agora de dúas aulas de informática: una para Primaria e outra para Infantil. En total, os alumnos e alumnas teñen a súa disposición nestes espazos  50 ordenadores.

Aula de Informática de Educación Infantil
Aula de Informática de Educación Primaria


   PATIO DE XOGOS EN INFANTIL 


Equipamento para o patio de Infantil: foi solicitado á Consellería material de xogo para o patio do colexio de Educación Infantil. Este equipamento foi instalado o 26 de xuño de 2015. Estará a disposición dos alumnos no curso que ven.
 .