PLANS E PROXECTOS

CURSO  2018-2019


 A MIRADA DO OUTRO"A mirada do outro" e un programa de sensibilización e prevención do acoso escolar que se leva a cabo no colexio para o alumnado de 5º e  6º de Educación Primaria durante os meses de outubro e novembro. O seus obxectivos son sensibilizar ao alumnado das situcións relacionadas coa violencia de xénero, así como entrenar habilidades persoais de autoregulación emocional e competencias de interacción social. Busca tamén adquirir competencias de xestión de conflitos. Para lograr estos obxectivos trabállase cunha metodoloxía participativa e dinámica na que se parte dos intereses do alumnado.
Proxecto "Acearrica, chea de vida"
 Esta actividade que ten como eixo principal a posta en marcha dun horto escolar.

 DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO

Foi varios cursos atrás cando este colexio participou por primeira vez en Voz Natura. Despois de anos sen participar en voz natura queremos recuperar o espírito do proxecto contando coa colaboración de toda a comunidade educativa máis do Concello. Os puntos básicos sobre os que traballar serán: Reciclar, Reutilizar e Reducir ao que se vai a engadir o traballo no horto e na compostaxe. A maiores vai a traballarse coa flora e fauna do entorno mais próximo no que se destacará a importancia de coidala.

 Calendario de execución e actividades:
-Setembro 2018:  Empezarase o proxecto coa búsqueda e recollida de información, así como cunha introdución ó mundo de reciclaxe e a realización de cartelería para repartir polo centro e polas aldeas sobre como reciclar. Farase unha posta en marcha da “patrulla verde” con equipos mixtos de distintas idades que se dedicarán a revisar o que todo o mundo tira ó lixo (reciclando) para que o patio quede limpo e que as papeleiras verdes que temos nas aulas se empreguen correctamente.
- Outubro 2018: Investigarase no entorno se alguén ten un horto ecolóxico no que produza para a venda,  non so para consumo propio, e así aprenderemos varias cousas: podemos vivir do que cultivamos, as diferenzas no sabor do cultivado, etc.
Aproveitando que o tempo aínda acompaña deseñaremos o noso horto e traballaremos en mellorar o terreo elixido. Farase a organización do traballo con paneis para a rotación do coidado do mesmo. Por último realizarase unha sementeira de “arboriños” para repoboar os nosos montes.
- Novembro 2018:  Traballo sobre a compostaxe. Aproveitando que na vila de Allariz hai composteiras comunitarias en todas as rúas vai axudar no noso traballo que vai ser organizar a todo o centro para que, tanto desde a cociña ata as merendas, vaia ao composteiro. Tamén se farán panfletos para enviar ás casas e poñer nas veciñanzas e así alentar os veciños a empregar este servizo.
-Decembro/xaneiro 2018:  LUMES NUNCA MAIS. Haberá uns meses adicados a importancia dos nosos montes facendo un traballo de investigación sobre a súa utilidade, de que están formados, cales son as plantas invasoras e a importancia de manter limpo e vivo o noso entorno. Este proxecto rematará coa representación dunha obra teatral sobre o lume na que se recadará diñeiro para doar a unha asociación que coide o medio ambiente.
- Febreiro 2019: Para esta data estará listo o terreo e o compós preparado para facer a primeira sementeira no horto. En consecuencia plantaremos: hortalizas, verduras, plantas medicinais e aromáticas.
- Marzo 2019: As plantas da nosa escola. Recollerase nun ficheiro o nome e características das plantas e árbores que temos na escola así como os coidados que precisan. A información recollida poñerase nun taboleiro de anuncios para que todos saiban que facer.
- Abril 2019: Acearrica. Durante este mes porase en marcha o centro do noso traballo. Recollerase información sobre a flora e a fauna que temos neste entorno facendo unha recollida minuciosa tanto de peixes como bechos, plantas e árbores.
- Maio 2019:  Continuarase co traballo de Acearrica e a maiores elaborarase “o Cómic planetario” unha especie de capitán planeta pero queremos que sexa inventado, deseñado e escrito por eles como un traballo cooperativo entre todos os participantes.
  MÉTODO ABN
Un curso máis continúa a implantación do Método ABN. A posta en marcha deste importante método no noso colexio supuxo unha innovación sen precedentes. Trátase de que no ensino das matemáticas, un eido tradicionalmente relegado a aprendizaxe memorística e mecánica, o alumando sexa quen de resolver os problemas cunha maior autonomía e liberdade. O seu creador foi o doutor en Ciencias da Educación Jaime Martínez Montero que o curso pasado acudiu ao noso centro para comprobar de primeira man o traballo do equipo docente de Infantil.


AS TICS NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Informática multimedia e robótica:  Programación con Scratch (comprender a lóxica da programación coa creación de videoxogos propios), Programación AppInventor, Programación LiveCode e deseño Alice. Deseño gráfico (tratamento da imaxe e maquetación) e Robótica (programación de circuítos mediante os kit de arduino e similares, e a súa aplicación na robótica e control de dispositivos).
Alumnos do colexio traballando coa robótica
O  PROGRAMA  PROA  2019

INICIO DO PROGRAMA PROA 2019: un curso máis o colexio volve a participar no Programa Proa coa actuación de reforzo, orientación e apoio. Trátase dunha actividade de reforzo educativo orientada ao alumnado con dificultades e sen custe para as familias. Os alumnos que sexan de transporte escolar terán tamén este desprazamento gratuíto ao remate da actividade, ás 17h30h. O programa será aplicado de xaneiro a xuño de 2019.
A aplicación deste programa para 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, de luns a xoves, das 15h30 ás 17h30. Coa súa posta en marcha busca:
 • Concienciar ao alumno de que se pretende con ese tempo extraescolar.
 • Motivar ao alumno para que as metas que se pretenden as perciba como alcanzables.
 • Traballar técnicas de estudio e de organización e realización das tarefas.
 • Reforzar os coñecementos que se están dando na súa clase.
 • Empregar unha metodoloxía participativa a través da cal se podan observar as súas dificultades.


ALUMNADO AO QUE VAI DIRIXIDO

O alumnado deste programa é seleccionado polo seu Equipo de Ciclo e acude coa autorizacións das familias. As actuacións a levar a cabo coa implantación deste programa no colexio van dirixidas ao alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria que presenta as seguintes características: 

 • Alumnado con atraso madurativo.
 • Alumando con atraso curricular que dificulta o seu progreso educativo.
 • Alumnado con falta de hábitos de traballo e estudio.
 • Alumnado pouco motivado para o traballo na escola.
 • Alumnado con dificultades no desenvolvemento das áreas instrumentais


 

O  PLAN  PROXECTA  2018-19 
 Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que, en colaboración con diferentes consellerías, trata de fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas que desenvolvan de xeito paralelo as competencias básicas e a educación en valores. Os plans buscan un avance nas dinámicas de mellora da calidade educativa favorecendo a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo e colaborativo do alumnado e do profesorado implicado.

Para o curso 2018-2019  levarase a cabo no colexio o programa METEOESCOLAS.Foi solicitada a participación na actividade Meteoescolas do Plan Proxecta. Este proxecto resulta interesante para levar a cabo cos nosos alumnos e alumnas porque favorece a integración da meteoroloxía no proceso educativo, á vez que nos da a oportunidade de formarnos, tanto ás profesoras como aos alumnos e alumnas, nesta disciplina científica. Tamén fomenta o traballo cooperativo e permite traballar dun xeito multidisciplinar ao mesmo tempo que contribúe a desenvolver as competencias básicas. En definitiva, trátase dunha actividade altamente motivadora onde vamos a ter interesantes vivencias e experiencias.
Obxectivos
·Que o alumnado mostre interés pola meteoroloxía.

·Que o alumnado se conciencie sobre o cambio climático.

·Que o alumnado teña un mellor coñecemento do traballo científico.

·Que o alumnado poda compartir as súas experiencias respecto da meteoroloxía
  Desenvolver hábitos de comportamento respecto do medio ambiente.

Metodoloxía


A metodoloxía que se utilizará será activa e cun traballo conxunto, colaborativo e participativo por parte de todos.

Aspectos a destacar desta metodoloxía serán:

·         Aprender facendo e experimentando.

·         Aplicar o principio de actividade e participación dos alumnos.

·         Proporcionar recursos ao alumnado.

Avaliación


·         Revisión e análise de traballos individuais e de grupo.

·         Elaboración e aplicación de fichas de seguimento.

·         Guías de autoevaluación, individual ou grupal.

·         Recollida de datos por observación directa.

·         Elaboración de informes parciais ou globais.
PIZARRAS DIXITAIS EN TODAS AS AULAS
Si ben o colexio xa hai anos que contaba cun canón de video conectado a internet en cada unha das aulas, progresivamente foi mudando este equipamento por pizarras dixitais. Dende o curso 2017-2018 todas as aulas, tanto de Infantil como de Primaria, contan con unha pdi.


A MESA DE LUZ


Levouse a cabo unha segunda liña de traballo paralela ó PFPP xa existente: Conservación do Medio Ambiente no Ensino de Infantil e de Primaria. Esta liña denomínase Estratexia metodolóxica para o traballo cooperativo, para dar a coñecer o aproveitamento pedagóxico da mesa de luz na aula de Infantil e P.T. Foron 60 horas  de traballo, repartidas nun curso de formación sobre as novas metodoloxías coa mesa de luz en Educación Infantil e un grupo de traballo para a elaboración das mesas de luz e  material pedagóxico para un uso cooperativo e inclusivo.
A mesa de luz está baseada na pedagoxía de Reggio Emilia. O ser autor Loris Malaguzzi, dáballe importancia ás actividades e xogos con luz e escuridade para fomentar a sensorialidade e creatividade. Consiste nun panel de luz, onde se poden resaltar propiedades e atributos dos elementos e materiais que se colocan enriba dela.
   
As mesas de luz invitan á observación, descubrimento, imaxinación, atención, exploración, creatividade, a ser científicos e artistas, e a explorar as cualidades físicas e expresivas da luz.   O seu poder atractivo fai que sexa máis fácil ver o que doutra maneira pode ser difícil de ver, e así poder ofrecer unha metodoloxía máis activa e participativa na atención á diversidade. Son un excelente recurso para a aprendizaxe académica como a lectoescritura, linguaxe, lóxica-matemática, e ciencias pero tamén para o xogo libre e a arte.
As mesas de luz permiten crear un espazo de aprendizaxe atractivo e acolledor, que anima aos nenos e nenas a participar en actividades de aprendizaxe a través do xogo, sen que  nin sequera se dean conta.  Son unha excelente fonte de información multisensorial, onde a vía visual cobra especial protagonismo. Os nenos e nenas séntense atraídos pola luz do panel e, a miúdo cálmanse coa estimulación visual mentres exploran un obxecto, polo que son un bo recurso non soamente para a etapa de Infantil senón, para nenos con dificultades de aprendizaxe.Algunhas das actividades que se poden realizar son:
 • ·         Paletas de cores, trasbase de líquidos coloreados para explorar a mestura de cores.
 • ·         Radiografías para mirar osos e esqueletos de animais invitando ao  xogo dramático facéndose pasar por médicos e veterinarios. 
 • ·         Exploración de flores e follas para construír percepcións máis profundas do medio natural que a través da luz vense doutra forma.
 • ·         Perfeccionamento das habilidades motoras finas, a través da reprodución de grafismos sobre papel translúcido, e colocación de elementos de diferentes tamaños enriba dos camiños empregando diferentes útiles como pinzas, pallas....
 • ·         Clasificación e organización de obxectos e materiais atendendo a diferentes cualidades como forma, cor, cantidade...
 • ·         Reprodución de contos e creación de  historias novas a partir de imaxes translúcidas ou siluetas negras.
 • ·         Composición libre de obras artísticas, empregando diferentes elementos translúcidos atendendo aos diferentes centros de interese e festividades do curso académico.
 • ·         Reprodución da direccionalidade de letras, números, grafismos.. en bolsas con líquido colorante.


INTEGRACIÓN DA CONSERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE NO ENSINO  
Foi solicitado ao CEFORE un traballo de aprendizaxe por proxectos o cal levarse a cabo durante dous cursos escolares. Trátase de obter concienciación sobre a importancia de preservar o Medio Ambiente a través da acción de todos os membros da Comunidade Educativa.
As medidas organizativas internas do centro previstas para o desenvolvemento do plan consisten na distribución do traballo por pequenos grupos ou comisións. Cada grupo encargarase de procurar información, seleccionar e preparar o material para posteriormente utilizalo na aula e nas dependencias escolares. Tamén se tratará de poñer en funcionamento un blogue no que se recollan as actuacións que se vaian realizando.

O seguimento e avaliación do plan farase mediande a avaliación continua, motivo polo que se realizarán rexistros das actividades desenvolvidas nos que se comprobarán que se axustaron ao previsto, modificándose os aspectos da metodoloxía que sexan necesarios. Haberá formación e docencia para o profesorado implicado no proxecto e será adquirido todo o material necesario para as aulas e outras dependencias do colexio (contenedores, composteiro, etc).


 

PLAN  DE  AUTORPOTECCIÓN

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:  foron elaborados dous plans de autoprotección, un para o colexio de Primaria e outro para o colexio de Infantil. O persoal docente recibiu a correspondente formación e no mes de abril foi posto ao día en técnicas de Primeiros Auxilios pola Cruz Vermella.

Para poñer en práctica ditos plans co fin de realizar as melloras necesarias para a súa optimización simulouse unha situación de emerxencia producida por un hipotético incendio incontrolado na cociña. Trátase de medir tempos de saída dos alumnos das aulas ao punto de reunión, de chegada de bombeiros, protección civil, etc, e avaliar a eficacia das estratexias deseñadas. Esto vai a permitir contar cuns plans prácticos que chegado o caso podan ser de enorme utilidade.

En consecuencia co anteriormente exposto realizouse un simulacro de evacuación en cada colexio que movilizou ao 112, Policía Local, Protección Civil, Bombeiros, etc. 

Os simulacros de evacuación serán posteriormente realizados todos os cursos durante o primeiro trimestre co fin de que os alumnos se habitúen ás pautas que deben seguir no caso dunha emerxencia.

  


Curso de Primeiros Auxilios: durante o mes de abril de 2016, as profesoras e profesores do colexio recibirán un curso de Primeiros Auxilios impartido pola Cruz Vermella. Esta actividade enmárcase dentro dun ambicioso plan de autoprotección que vai a poñer en marcha este centro. Con este curso preténdese que o persoal docente coñeza as técnicas básicas de intervención ante os diferentes tipos de accidentes que os alumnos podan sufrir co fin de resolver situacións de emerxencia aplicando os procedementos máis axeitados en apoio da asistencia sanitaria.


NOVAS AULAS DE INFORMÁTICANova Aula de Informática no colexio de Infantil: dende o mes de xaneiro de 2016  o novo colexio de Educación Infantil conta xa coa súa propia Aula de Informática. Deste xeito o centro dispón dende agora de dúas aulas de informática: una para Primaria e outra para Infantil. En total, os alumnos e alumnas teñen a súa disposición nestes espazos  50 ordenadores.

Aula de Informática de Educación Infantil
Aula de Informática de Educación Primaria


   PATIO DE XOGOS EN INFANTIL 


Equipamento para o patio de Infantil: foi solicitado á Consellería material de xogo para o patio do colexio de Educación Infantil. Este equipamento foi instalado o 26 de xuño de 2015. Estará a disposición dos alumnos no curso que ven. .