O COLEXIO 
O colexio CEIP PADRE FEIJOO foi construído entre 1973 e 1974 como resultado da concentración escolar do Concello de Allariz e dos concellos de Taboadela e a Merca. Trátase do único colexio do concello. En 1999 sufriu  unha importante ampliación coa que se incoporaron novas aulas, despachos, unha sala de usos múltiples e un patio cuberto. Foi nese tempo cando pasou  a escolartizar só alumnos de Infantil e Primaria ata 6º curso. Os seus alumnos de 7º e 8º pasaron a escolarizarse en 1º e 2º da ESO no IES da vila. En 2012 foi aprobado un proxecto para construír nas súas proximidades un novo edificio con nove aulas, comedor e patio que acollería a toda a etapa de Educación Infantil. O 26 de setembro de 2013 comezouse a construír o edificio escolar que acollería aos alumnos de Educación Infantil. Dito edificio púxose en marcha no curso 2014-2015. Durante os últimos anos o colexio foi vendo incrementar a súa matricula de xeito importante. Pensemos que para o curso 2017-2018 foron matriculados 72 alumnos novos o que fai que na actualidade conte cuns 415 alumnos.


O equipo docente está formado por un total de 35 mestras/es dos que 9 imparten en Educación Infantil. Conta con 3 mestras/es de Lingua Inglesa, 2 de Educación Física, unha mestra de Música e dúas mestras de Relixión Católica. O claustro complétase co Equipo de Orientación formado por un Orientador, unha especialista en Audición e Linguaxe e dúas especialistas en Pedagoxía Terapéutica.
O colexio imparte Educación Infantil e Primaria con sete unidades en Educación Infantil e con doce unidades en Educación Primaria. En total, o número de unidades ou grupos en funcionamento é de dezanove. Esta cifra ven tendo variacións duns cursos a outros en función do número de alumnos matriculados. O número de profesores é de trinta e catro, cifra que tamén varía pola razón anterior. A maioría son definitivos o que ven a mostrar un claustro con bastante estabilidade. O centro conta ademais cun Equipo de Orientación no que, a maiores do Orientador, se encontran integradas unha especialista en Audición e Linguaxe e dúas mestras especialistas en Pedagoxía Terapéutica. O colexio tamén  conta con unha mestra de Relixión Católica.
O persoal non docente consta de nove persoas e abrangue a unha coidadora para alumnos de necesidades educativas especiais, ao persoal de cociña (una oficiala e tres axudantas), ao persoal de limpeza e a un conserxe. O persoal non docente completaríase coas doce nais colaboradoras do comedor e as oito acompañantes dos autobuses.
 
 
INSTALACIÓNS
 

O centro está formado por dous edificios, un destinado a Educación Infantil (2014) e outro a Educación Primaria (1974). Neste último dispón dun edificio anexo que fora antes vivendas dos mestres e que actualmente está rehabilitado para as actividades docentes. Conta ademais cun pavillón de deportes do que fai uso aínda que con limitacións.

Edificio de Educación Infantil

Este edificio conta con 8 aulas con baño propio, e os seguintes espazos:

v  Sala de profesores.- Dispón este colexio dunha sala para a reunión dos docentes si ben o seu espazo é reducido. Nel atópase a fotocopiadora e ten acceso a dous pequenos almacéns.

v  Sala de usos múltiples.- Eran dúas aulas que en obra se uniron ao eliminar un tabique que as dividía. Esta actuación permite que o edificio conte cunha aula de usos múltiples de 115 m2.

v  Comedor escolar.- Trátase dun espazo amplo e ben iluminado que conta con baños propios e un lugar para a preparación de alimentos xa que non ten cociña.

v  Aula de AL.- Coa eliminación dun dos almacéns foi posible poñer en marcha este espazo para a atención dos alumnos de Audición e Linguaxe.

v  Aula de Atención Educativa.- os alumnos que non son de relixión dispoñen dun espazo propio ao que desprazarse.

v  Patio de recreo.- Conta cun patio de recreo propio e independente do de Primaria no que dispón dun areeiro, así como de espazos aínda sen aproveitamento.

 

Edificio de Educación Primaria

Conta con aulas de Primaria, aulas de AL e PT, Departamento de Orientación, sala de usos múltiples/biblioteca, sala de mestres, comedor, despachos de dirección e secretaría.

v  Sala de Profesores.- O aumento da matrícula con leva o aumento no número de profesores que imparten clase no centro o que fai que na actual sala non sexa posible reunir ao claustro. Por este motivo vense utilizando a Sala de Usos Múltiples/Biblioteca.
 

v  Comedor Escolar.- O colexio conta con dous comedores escolares, un para Infantil e outro para Primaria. O comedor de primaria ten cociña.

 

v  Orientación.- o colexio conta cun orientador que dispón de despacho propio e que conforma o seu Equipo de Orientación con unha Al e dous PT.
 

v  Aulas de Pedagoxía Terapéutica.- Nestes momentos o centro conta con dúas aulas de PT. Unha das aulas está na planta baixa e outra atópase no último piso do colexio. A presenza dunha das aulas ben motivada pola existencia no centro dunha aula de atención específica.

 
v  Aula de AL.- o centro conta coa súa propia aula de Audición e Linguaxe.
 

v  Patio de recreo .- As actividades desenvolvidas son principalmente de lecer e deportivas. Tamén cumpren esa función nos tempos anterior e posterior ao comedor escolar, segundo o plan de actividades deste servizo. Ao medio día, nos días de chuvia ou de moito frío, os alumnos de Primaria utilizan o pavillón de deportes como espazo no que recollerse. O patio de Primaria conta con pistas de fútbol e baloncesto compartindo espazos, así como cun areeiro.

 
v  Biblioteca/Sala de Usos Múltiples.- A biblioteca emprégase tanto para o préstamo de libros coma para a lectura. Actualmente a Biblioteca foi desprazada para a Sala de Usos Múltiples, onde, si ben mellorou en aforo, debe agora compartir espazo e tempo coas actividades propias a desenvolver neste lugar como son ensaios para actuacións e festivais, representación de obras de teatro, conferencias e charlas, etc.
 
  

Edificios anexos a Primaria conta cunha aula de música, aula das tic, aula de pintura e aula de espera (é un servizo xestionado polo Concello de Allariz).

v  Pavillón.- Non é un espazo propio do centro senón do Concello á disposición do mesmo. As actividades principais que se realizan son as relacionadas coa área de Educación Física pero con limitacións para a práctica de deportes por equipos. No tempo de lecer do comedor escolar acolle aos alumnos maiores nos días de choiva. Tamén resulta un espazo aproveitable para levar a cabo aquelas actividades que requiran a presencia de público e a participación de tódolos alumnos principalmente se as condicións atmosféricas así o aconsellan, por exemplo o Entroido.
 
 
 
 
 

 
v  Aula de Informática.- Este espazo perdera utilización dende que foi preciso desprazalo ao edificio das vivendas motivado polo incremento do alumnado que fixo necesario dispor como aula o espazo que utilizaba antes. Desde o curso 2014-2015 conta cun ordenador por alumno. Non obstante estes últimos cursos este espazo mellorou a participación debido a unha mellor dinamización das TICS. Conta cunha pizarra dixital.

 
v  Aula de Espera.- Non depende directamente do colexio senón do Concello. Normalmente acolle a uns 20 alumnos. O seu horario é das 7h30 ás 9h15.
 
 
 

 
v  Aula de Música.- Ubicada nas vivendas, o seu uso limítase principalmente a área de música e a realización de Música e Movemento como actividade extraescolar. Esta actividade é responsabilidade do Concello.

 
v  Aula de Pintura.- desenvolve principalmente as actividades de pintura das que disfrutan os alumnos como actividade extraescolar. Esta actividade é responsabilidade do Concello.
 
ASPECTOS IMPORTANTES  DO  CURSO 2017-2018 

O aspecto máis interesante a destacar para este curso escolar e o repunte tan importante que ten a matrícula do colexio. Este curso escolar a matrícula será de 415 alumnos, o que supón un importante incremento que contrasta co sensible retroceso do curso pasado que se iniciara con 391 alumnos. Destes alumnos, 131 serán de Educación Infantil e 284 de Educación Primaria, o que nos indica que o incremento céntrase principalmente na idade infantil a que se incorporan un total de 57 alumnos (52 para 3 anos, 3 para 4 anos e 2 para 5 anos) aínda que en Primaria tamén aumenta (4 para 1º, 2 para 2º, 1 para 3º, 1 para 4º, 2 para 5º e 4 para 6º). Hai dúas razóns que motivan este incremento: un maior número de alumnos nacidos en 2014 e a chegada de novos alumnos da contorna próxima á área de influencia do centro. En consecuencia durante este curso haberá tres grupos de 3 anos. Durante o mes de setembro foi importante a incorporación de novos alumnos procedentes de diversas provincias, así como de países extranxeiros: Venezuela, Marrocos ou Bélxica.
Por outra banda este curso vai a ser xa o cuarto con xornada única o que permite que o alumnado poda facer un mellor aproveitamento dos horarios pois a maioría do tempo lectivo queda concentrado na sesión da mañá, espazo no que o alumnado ten un maior rendemento.
A maiores como novidade haberá un incremento na oferta das actividades extraescolares fóra do horario lectivo como poden ser informática con robótica, escritura dixital, xadrez, ioga e patinaxe que se veñen a engadir ás que xa se imparten de idiomas, música, informática ou os deportes. É moi importante destacar o gran incremento no número de alumnos que participan durante este curso nestas actividades.
Respecto do profesorado volve a presentar bastante estabilidade. Para este curso concreto incorpóranse dúas mestras para Educación Primaria e un novo Orientador. Durante o curso 2017-18 haberá sete cursos en Infantil. A maiores incorpóranse unha nova mestra de Educación Infantil para apoio, unha mestra itinerante de inglés e unha mestra de PT. Esta estabilidade favorece o coñecemento da dinámica do colexio permitindo a súa vez que as melloras que se pretenden teñan continuidade. Respecto do profesorado que se incorporará novo contará co tempo necesario para adecuarse ás liñas de traballo do colexio, ao que ademais virán a enriquecer coa súa experiencia docente.
 
Un curso máis estará en marcha da Aula de Convivencia como espazo de reflexión e/ou de traballo que atenderá aos alumnos de forma individual cando estos impidan o normal desenvolvemento da actividade lectiva debido ao seu mal comportamento. Este espazo debe entenderse como unha oportunidade para a reflexión, a mellora e o compromiso de cambio do alumno. Tamén se porá en marcha, de ser necesario o Equipo de Mediación que pretende resolver os problemas que se presentan na convivencia entre os alumnos. Buscar cambios na forma que os alumnos entenden e resolven os conflitos sendo os mesmos alumnos os axuden á solución. O tipo de mediación que se pretende é a mediación entre iguais.
Entre outras actuacións a levar a cabo para este curso e dado que temos un Plan de Autoprotección estará a posta en práctica dun plan de evacuación para cada centro que se realizará durante o primeiro trimestre.
Respecto da formación do profesorado continúase co plan de formación no colexio que partindo dende a biblioteca terá como tema central o medio ambiente: “A integración da Conservación do Medio Ambiente no Ensino de Educación Infantil e Primaria”. A maiores solicitarase un curso sobre as tics que axude a facer un mellor aproveitamento das pdi recén instaladas.
Un curso máis tamén vanse a solicitar actividades de formación entre as que cabe salientar unha adicada as TICS, e na que a utilización da pdi vai a ter un papel fundamental, e outra ao Método ABN. Outra actividade de formación destacada será a adicada ao Medio Ambiente e que terá como eixo de actuación o horto escolar.
 
Melloras nas instalacións do centro realizadas no verán
 
-       Ampliación da zona de caucho en Educación Infantil.- Era unha necesidad ampliar este espazo dado que a zona de caucho instalada pola Consellería no patio cuberto quedou como área de protección dos xogos que alí se instalaron: rede, balancín e tobogán. A área que se cubriu de caucho ten unha superficie de 75 m2 e tivo un custe de 3000€. A súa colocación foi encargada ao Concello de Allariz si ben o caucho foi adquirido polo colexio en base a unha axuda económica recibida da Xefatura Territorial a través da Unidade Técnica.
-       Pintado de xogos no patio de Educación Infantil.- O patio de Infantil precisa ser dotando de máis equipamentos e así como no seu momento se solicitou o parque de xogos, foi durante este verán cando se representaron e pintaron no chan diversos xogos infantís co fin de ir dotanto a este patio de máis elementos lúdicos.
-       WI-FI no colexio de Infantil.- Durante o verán a empresa Orange estivo realizando durante varios días o remate da instalación wi-fi deste edificio en base ao concurso que lle foi adxudicado pola Consellería.
-       Pintado de xogos no patio de Educación Primaria.- Con motivo da realización dun curso de formación de docentes sobre os Xogos Tradicionais, foran pintados no patio de Primaria diversos xogos que con tempo e o uso se foron deteriorando, correndo o risco mesmo de desaparecer. Por este motivo estes xogos foron restaurados e voltos a ser pintados.
-       Sinalización de zona de subida e baixada nas escaleiras.- No edificio de Primaria non se facía un correcto uso das escaleiras máis anchas nas que os alumnos subían e baixaban sen respectar prioridades. Co fin de mellorar estes desprazamentos foron divididas ditas escaleiras para que se suba pola dereita e se baixe pola esquerda. Desbotada a opción de facer un pintado de liñas, dado que non se garantizaba a súa duración, optouse por pegar vinilos.
-       Insonorización do comedor escolar de Primaria.- Era esta una actuación das máis necesarias no colexio dado que no comedor de Primaria xantan máis de 200 alumnos e o ruido era enorme. Tras consultar diferentes alternativas optouse por sustituir o teito por outro con propiedades absrobentes do sonido. O inicio desta obra tivo lugar na última semana de xuño para ir avaliando a súa efectividade aproveitando que aínda había alumnos. Nestes momentos estímase que o nivel de ruido foi reducido nun 50%. Corresponde este curso valorar si dar este resultado por satisfactorio ou avanzar nunha maior insorización si cabe, tendo neste caso en conta que cada decibelio que se reduza terá xa un alto custe económico.
-       Pulido de limpeza do chan do comedor.- Foi no verán pasado cando se procedeu a pulir o chan do comedor dado que nunca se fixera e levaba uns 40 anos sen este tipo de actuación. Desde fai tempo a limpeza que se realizaba do comedor escolar non se consideraba suficiente para eliminar toda a súa suciedade dado que as graxas das comidas e outros restos das mesmas foron penetrando no seu terrazo. Esto provocaba que este espazo mantivera un cheiro pouco agradable. O que se fixo este verán foi un pulido só de limpeza para ir mantendo o comedor en boas condicións hixiénicas.
-       Intalación de pizarras dixitais.- Fora un equipamento moi importante o realizado hai uns cursos nos que se dotara de cañóns de vídeo a todas as aulas. Neste segunda fase o que se trata e de ir avanzando cun paso máis e convertindo o feito anteriormente en pizarras dixitais. Durante o verán foron instaladas as 4 que veñen a completar a dotación necesaria. Nestes momentos teñen pdi todas as aulas que así o demandaron.

LLARIZ  2016