TRANSPORTE ESCOLAR

Solicitude do Transporte Escolar na matrícula

O Transporte Escolar solicitarse no mesmo momento de realizar a matriculación do alumnado no colexio, preferentemente no tempo establecido para tal cometido do 1 ao 20 de marzo sen prexuízo de que calquera neno ou nena se poda matricular en data distinta, si as condicións así o esixen. No momento da matrícula as nais, pais ou titores legais sinalarán a parada a utilizar e así mesmo comunicarán si van a utilizar dito transporte de forma regular, si van eles trasladar aos alumnos ao centro ou que outro tipo de medio teñen previsto empregar. Este dato resulta de moita importancia xa que os acompañantes deben saber en todo momento que alumnado vai a subir aos autobuses dos que son responsables.

                         RUTAS DE TRANSPORTE E PARADAS                      
                    Ruta a San Fiz                     


  Requeixo de Queiroás

  A Torre

  Sta Baia de Urrós

  Rial de San Mamede

  San Mamede Urrós

  San Fiz


Ruta a Corbillón


  Xugueiros

  Corbillón

  O Seixo

  Lamarredonda

  Amiadoso

  Pumares

  A Torre de Seoane

  As Quintas

  Magarelos

  Forxás dos Montes


Ruta a Vilariño


  Vilariño

  Vila de Allariz

  Vilaboa

  Meire

  Casas Novas

  Valverde

  Requeixo

  Paciños


Ruta a Portela de Airavella


  Airavella

  Portela de Airavella


Ruta As Curuxeiras


  Abuín

  Bellavista

  Frieira

  O Piñeiro

  Outeiro de Orraca

  Gundiás

  Queiroás Igrexa

  San Vitorio

  As Curuxeiras


 Ruta a Torneiros


  Roimelo

  Nanín

  Penedo

  Guimarás

   Outeiro de Torneiros

  Torneiros

  Peñaflor

  San Miguel de Torneiros

  Torneiros

  Coedo


Ruta a Roiriz


  Lama de Mouro

  Paicordeiro

  O Mato

  A Cal

  Folgoso

  Coira

  Cruce de Espiñeiros

  Sta Mariña

  Cruce de Rubiás

  RoirizDeberes dos alumnos/as. Chegar á parada do autobús con tempo suficiente, polo menos 5 minutos antes da hora a que ten previsto pasar o autobús.

· Non correr ao subir ao autobús nin tampouco ao saír.

· Esperar ata que o autobús pare, abra a porta e o/a acompañante dea o seu visto e prace para entrar no autobús. Non empurrar a outros/as nenos/as para subir o primeiro.
· Nunca camiñar por detrás do autobús. É moi perigoso xa que o/a condutor/a non pode verte.
· Despois de subir ao autobús, quedar sentado no asento, colocar a mochila e non gritar nin alborotar.
· Esperar a que o autobús estea totalmente parado para baixar del.
· Empregar a varanda das escaleiras para baixar do autobús.
· Asegúrate que non levas nada enriba de ti que se poida enredar na porta do autobús.
· Non camiñar polo bordo da beirarrúa, nin invadindo a calzada. Se é posible camiñar polas zonas peoniles, senón existen facelo o máis próximo ao bordo das casas e a ser posible pola esquerda.
· Prestar atención ás entradas e saídas dos garaxes.
· Cruzar sempre polos pasos de peóns, con paso rápido pero sen correr nin deterse na estrada.
· Sempre que existan, empregar os pasos superiores e inferiores para peóns.
· Cruzar en liña recta, é o camiño máis curto.
· Non sacar os brazos ou a cabeza polas fiestras.
· Non tirar papeles ou obxectos polas fiestras.
· Non apoiarse nas portas de saída nin accionar os sistemas de apertura dos mesmos.
· Non cruzar nunca por diante do autobús xa que o resto dos vehículos non te ven e pódese producir unha situación de risco.Deberes das familiasOs pais, nais e titores legais deben asegurarse de que as nenas e nenos:
·          Non corran para chegar ao bus, nin o fagan ao subir ou baixar del.
·          Non empurren aos demais.
·          Chegan a tempo.
·          Se retiren cara a atrás cando chega o autobús.
·          Seguen as indicacións da persoa acompañante e do/da condutor/a.
·          Non gritan nin alborotan dentro do autobús.

·          Se manteñen sentados no seu sitio.

Ademais, os pais, as nais e os titores legais tamén deben de colaborar para minimizar
as situacións de risco:


·         No caso de que vaia recoller o seu fillo ou a súa filla no coche, sempre que sexa posible, intentará estacionar o vehículo no mesmo lado da estrada que a parada do autobús para que o/a neno/a non teña que cruzar a rúa; evitando así unha situación de risco.

·         No momento de formalizar a matrícula, a nai, pai ou titor legal fará constar si vai a facer uso do transporte durante o curso e de non ser así dará a coñecer o medio polo cal o alumno/a se vai a desprazar. O mesmo acontecerá si durante o curso se optase por deixar de usalo, comunicando en tempo esta circunstacia.

·         Se decide recoller o seu fillo ou a súa filla no centro escolar, a nai, pai ou titor legal non se esquecerá de avisar e de entregar no centro un escrito no que conste que baixo a súa responsabilidade ese día ou nun dos traxectos non fará uso do transporte escolar.

·         A nai, pai ou titor legal coidarán da seguridade no traslado dos seus fillos e fillas desde o domicilio ata a parada correspondente, así como no tempo de espera ata a chegada do autobús e igual ocorrerá cando se trate da recollida do alumnado.